Editorial Board

Dr. Khizer Shamim

Dr. Khizer Shamim


Pakistan

Avijit Roy

Avijit Roy


India

Dr. Barre Vijay Prasad

Dr. Barre Vijay Prasad


India

Dr. Khushbu Shah

Dr. Khushbu Shah


USA

Ecler Ercole Jaqua

Ecler Ercole Jaqua


Brazil

Dr. Nuaman Ahmad Danawar

Dr. Nuaman Ahmad Danawar


Syria

Dr. Afreen Begum Hasansab Itagi

Dr. Afreen Begum Hasansab Itagi


India